Algemene Gebruikersvoorwaarden myAllParts

De gebruikersvoorwaarden van het myAllParts platform van AllParts Nederland, statutair gevestigd aan de Eemweg 31-1, 3755 LC te Eemnes en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39067809, hierna genoemd ‘AllParts Nederland’.

1. Dienstverlening

 • 1.1 AllParts Nederland biedt als onderdeel van haar dienstverlening een online platform genaamd “myAllParts” op www.myallparts.nl. De diensten samenhangend met dit online platform worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.
 • 1.2 De inhoud van gegevens en communicatie van gebruikers van myAllParts worden niet inhoudelijk door AllParts Nederland gereguleerd. AllParts Nederland oefent dan ook geen controle uit over de kwaliteit, rechtmatigheid, veiligheid, juistheid of integriteit van de verschillende onderdelen van de dienst.
 • 1.3 Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van AllParts Nederland, zoals een adequate internetverbinding, kan AllParts Nederland niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder storingen of onderbrekingen toegankelijk zijn.

2. Account

 • 2.1 Een Gebruiker maakt voor het gebruik van myAllParts een persoonlijk account aan.
 • 2.2 De gebruikersnaam dient altijd een e-mailadres te zijn, waarmee in combinatie met een wachtwoord ingelogd kan worden op het betreffende account.
 • 2.3 AllParts Nederland krijgt de garantie dat de aan hen verstrekte informatie betreffende persoonsgegevens compleet, naar waarheid en juist zijn. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander, tenzij die andere persoon daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. AllParts Nederland slaat uw gegevens op en gebruikt deze alleen en uitsluitend voor het accountbeheer.
 • 2.4 Een myAllParts gebruikersaccount is persoonlijk; toegangscodes en wachtwoorden mogen nooit gedeeld worden met anderen. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens.
 • 2.5 Indien derden een account hebben gebruikt, dient AllParts Nederland daar direct van op de hoogte gesteld te worden. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder eigen wetenschap of toestemming gebeurd is.

3. Regels voor gebruik

 • 3.1 Gebruiker handelt in overeenstemming met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en is bevoegd om gebruik te maken van myAllParts. Gebruiker garandeert AllParts Nederland dat hij altijd de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en wetten en regelgeving zal nakomen en dat hij de rechten van derden respecteert.
 • 3.2 Gebruiker onthoudt zich van toe-eigenen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van materiaal op wijzen zoals deze niet bedoeld zijn. Gebruiker onthoudt zich van het verspreiden of gebruiken van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van AllParts Nederland te omzeilen.
 • 3.3 Gebruik van myAllParts geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 • 3.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en de beveiliging van zijn hardware, software en de inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen tot myAllParts.
 • 3.5 Als Gebruiker verplichtingen die vermeld staan in de Algemene Gebruikersvoorwaarden, dan wel in de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft dan is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen. Gebruiker vrijwaart hiermee AllParts Nederland.

4. Beschikbaarheid van myAllParts

 • 4.1 AllParts Nederland zal zich maximaal inzetten om gepland onderhoud aan het myAllParts platform buiten reguliere openingstijden van de bij haar aangesloten bedrijven uit te voeren.
 • 4.2 AllParts Nederland is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen op myAllParts aan te brengen.
 • 4.3 AllParts Nederland is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig gesteld te worden, op ieder moment benodigd onderhoud aan myAllParts te houden.
 • 4.4 AllParts Nederland streeft ernaar dat myAllParts voor Gebruiker steeds beschikbaar is, maar garandeert niet dat myAllParts te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. AllParts Nederland is niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het niet beschikbaar zijn van myAllParts.
 • 4.5 AllParts Nederland is gerechtigd eenzijdig myAllParts aan te vullen en/of te wijzigen en op elk moment stop te zetten. Indien Gebruiker hier niet mee akkoord gaat, is hij gerechtigd het account te verwijderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten
MyAllParts is in beginsel het intellectuele eigendom van AllParts Nederland, tenzij anders is weergegeven. Gebruiker mag daar onder voorwaarden gebruik van maken.

 • 5.1 Gebruiker erkent dat het platform van AllParts Nederland inhoud, programma’s, bestanden en vormgeving bevat waarvan de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan AllParts Nederland, haar licentiegevers en/of andere gebruikers van de diensten van AllParts Nederland. Niets in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden of op myAllParts van AllParts Nederland heeft als strekking om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.
 • 5.2 AllParts Nederland verleent onder de voorwaarden van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te gebruiken op de wijze en in het format zoals deze bestanden door myAllParts ter beschikking worden gesteld.
 • 5.3 Het is uitdrukkelijk verboden om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, substantiële delen of herhaald systematisch niet-substantiële delen van de gegevens te hergebruiken, tenzij AllParts Nederland of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • 5.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 • 5.5 Het verlenen van een gebruiksrecht op het myAllParts platform behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom of enige goodwill van AllParts Nederland (of derden) aan Gebruiker.

6. Privacy
AllParts Nederland gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om.

 • 6.1 AllParts Nederland beschermt persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland.
 • 6.2 Bedrijfs- en/of persoonsgegevens die Gebruiker via myAllParts of onderdelen daarvan deelt met GAllParts Nederland worden uitsluitend gebruikt volgens de bepalingen van de geldende privacyverklaring. De meest actuele versie van de privacyverklaring is te vinden op www.allparts.nl.

7. Opschorten en staken dienstverlening
In bijzondere gevallen mag AllParts Nederland de diensten aan Gebruiker opschorten of staken.

 • 7.1 In aanvulling op rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, is AllParts Nederland op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om haar activiteiten in verband met haar diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen.
 • 7.2 AllParts Nederland kan gebruikersaccounts tijdelijk of blijvend stopzetten, dienstverlening aan Gebruiker beëindigen of weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder wanneer Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden of de wet of wanneer AllParts Nederland van mening is dat het handelen van Gebruiker schadelijk kan zijn voor zichzelf of voor anderen.

8. Materiaal van derden

 • 8.1 AllParts Nederland schakelt voor het ter beschikking stellen van het myAllParts platform derde partijen in. Indien en voor zover een ingeschakelde derde partij toegang nodig heeft tot het klantenportaal en tot de eventuele gegevens van Gebruiker, stemt Gebruiker in met de verwerking van zijn gegevens. Gebruiker geeft hierbij, op voorhand, toestemming aan AllParts Nederland en voornoemde door AllParts Nederland betrokken derde partijen tot de verwerking van alle verstrekte gegevens. Voor zover Gebruiker zelf toestemming nodig heeft van derden voor verwerking van de gegevens, garandeert Gebruiker dat hij die toestemming heeft.
 • 8.2 MyAllParts bevat applicaties en materiaal van derden. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat AllParts Nederland deze applicaties en overig materiaal heeft gecontroleerd of heeft goedgekeurd. AllParts Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties en materiaal van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van myAllParts.
 • 8.3 De door AllParts Nederland aangestelde derde partijen blijven rechthebbende op het door hen aangeboden materiaal en kunnen bepalen wanneer zij het beschikbaar stellen, wijzigen of verwijderen. AllParts Nederland garandeert uitdrukkelijk niet de blijvende beschikbaarheid van applicaties en materiaal.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 AllParts Nederland is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van berichten, bestanden, gegevens en/of materialen die via myAllParts beschikbaar worden gesteld.
 • 9.2 AllParts Nederland is evenmin aansprakelijk voor de juistheid, geschiktheid, volledigheid en integriteit van de materialen die door derden worden aangeleverd.
 • 9.3 AllParts Nederland is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht (waaronder begrepen hacking of aanvallen van derden of schade toegebracht door cyberaanvallen) of een toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • 9.4 AllParts Nederland is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die AllParts Nederland verricht en/of gebruik van haar diensten.
 • 9.5 AllParts Nederland is enkel aansprakelijk voor directe schade tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval bereid is uit te keren.
 • 9.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden strekken zich ook uit over door AllParts Nederland ingeschakeld personeel en ingeschakelde derden, maar gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AllParts Nederland of haar bedrijfsleiding.

10. Overige bepalingen

 • 10.1 Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van myAllParts is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar AllParts Nederland gevestigd is, is uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen.
 • 10.2 Deze gebruikersvoorwaarden kunnen door AllParts Nederland op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op www.allparts.nl is de meest actuele versie van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te raadplegen. Indien Gebruiker na een wijziging in de Algemene Gebruikersvoorwaarden het gebruik van de diensten van AllParts Nederland voortzet, dan aanvaardt Gebruiker elke aanpassing onherroepelijk.
 • 10.3 De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.